طرح پایپوش زمستانی

(اهداء کفش به دانش آموزان بی بضاعت)

مقدمه:

در راستای اهداف عام المنفعه و خیریه موسسه شهید محرب آیت الله مدنی بر آنیم تا در هر فرصتی ،گامی در این مسیر برداریم و جمعی از نیازمندان جامعه را به نحوی بی نیاز کنیم .

بی شک اگر نیاز قشر آسیب پذیر دانش آموزونوجوان جامعه اعم از پسر و دختر برطرف شود او می تواند به نوعی نیاز دیگری را در آینده برطرف نماید.

امید است که بتوانیم در این راستا در جهت باری تعالی گامی بلند برداریم.

اهداف طرح پایپوش:

- رفع نیاز از دانش آموزان نیازمند

- ایجاد انگیزه مشارکت در امور خیریه برای خیرین جامعه

شیوه اجرا:

در یک برآورد اولیه بیش از 5000 نفر از دانش آموزان حاشیه شهر همدان درمقاطع ابتدایی و بعضا راهنمایی نیازمند به کفش می باشند ،چون هیچ پوششی جایگزین برای کفش نمی توان در نظر گرفت ،لذا موسسه تصمیم گرفته تا درجهت این پوشش ضروری اقدام نماید.

هر ساله مبلغ خرید یک جفت کفش استعلام می شود وبا انعقاد قراردادهایی فروشگاه مناسب شناسایی و با صدور حواله از طریق مدیران مدارس ،در اختیار دانش آموزان نیازمند آن مدرسه قرار می گیرد .

ضمنا هر سال طرح مذکوردردو مرحله اجرا می شود که یک نوبت در آغاز فصل زمستان ویک نوبت دیگردرفصل بهار است.