تاریخ انتشار : 26 تیر 1396     تعداد بازدید : 513کارگروه فناوری موسسه شهید محراب آیت الله مدنی برگزار میگرددجلسه کارگروه فرهنگی موسسه شهید محراب آیت الله مدنی روز چهار شنبه مورخ 28 تیر ماه از ساعت 18:45 تشکیل می گردد .

اهم برنامه ها:

1- بحث های تخصصی 

2- سخنرانی علمی

3- نماز و پذیرایی