تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1396     تعداد بازدید : 691اطلاعیه برگزاری سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامیبیست و هفتمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی با حضور دکتر تراشیون یکشنب 31 اردیبهشت همراه بانماز جماعت مغرب و عشا برگزار میگردد