تاریخ انتشار : 29 خرداد 1398     تعداد بازدید : 33مهندس صوفی شهردار شهر همدان :اگر مسئولان بتوانند در جهت تکریم شخصیت علماء، بزرگان و مفاخر شهر همدان اقدام نمایند کاربسیار خوب و پسندیده ای است.به گزارش روابط عمومی کنگره آیت ا... تالهی اولین جلسه کمیته تبلیغات با حضور مهندس صوفی شهردار شهر همدان و رئیس کمیته تبلیغات کنگره، حسینی سیر ریاست حوزه هنری، سرهنگ خادمی معاونت فرهنگی سپاه انصار الحسین(ع) ، خوشبخت ریاست سازمان فرهنگی هنری اجتماعی شهرداری،روحی کارشناس مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ملکی دبیر کمیته تبلیغات کنگره  در سالن جلسات شهرداری همدان برگزار گردید.

در این جلسه مهندس صوفی با ابراز خرسندی از برنامه ریزی به منظور برگزاری این کنگره اظهار داشت: اگر مسئولان بتوانند در جهت تکریم شخصیت علماء، بزرگان و مفاخر شهر همدان اقدام نمایند کاربسیار خوب و پسندیده ای است.

رئیس کمیته تبلیغات کنگره در ادامه با اشاره به ضرورت تشکیل جلسات مشترک با سایر کمیته ها برتسریع روند برگزاری جلسات و تقسیم وظایف به منظوراقدامات اجرایی تاکید نمود.

در این جلسه همچنین ملکی دبیر کمیته ضمن بیان وظایف برچگونگی شیوه تبلیغات و زمانبندی انجام وظایف محوله تاکید نمود.

در ادامه جلسه حسینی سیر ریاست حوزه هنری نیز بر ضرورت کاری ماندگار و در شأن آیت ا... تالهی تاکید و پیشنهاد رسیدگی بیشتر به خیابان و مسجد آیت ا... تالهی  جهت تاثیرگزاری و نمود بیشتردر سطح شهر همدان را ارائه نمود.